The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Krujë (Krujë, Albania)

LC control no.n 2005030991
Geographic headingKrujë (Krujë, Albania)
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Geographic subdivision usageAlbania--Krujë (Krujë)
Variant(s)Akçehisar (Albania)
Croia (Albania)
Cruja (Krujë, Albania)
Krna (Albania)
Kroïa (Albania)
Kroja (Albania)
Kroya (Albania)
Krue (Albania)
Krueja (Albania)
Kruja (Albania)
Found inInstituti Gjeografik Ushtarak i Shqipërisë. Metropoli Tiranë, Durrës, Kavajë, Krujë 1:75 000, hartë topografike, turistike, qytetore, 2003.
GEOnet, 27 Apr. 2005 (Krujë, PPL, 41°30ʹ33ʺN 19°47ʹ34ʺE, Albania; variants: Kruja, Krueja, Krue, Kroya, Kroja, Kroïa, Krna, Cruja, Croia, Akçehisar; cites another Krujë, another Cruja)
Col. gaz. world, 1998 (Krujë, town, Krujë dist., Albania, also spelled Kruja)
Geographic area codee-aa---