The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Asian Development Bank

LC control no.n 80076301
Descriptive conventionsrda
Corporate name headingAsian Development Bank
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)A.D.B. (Asian Development Bank)
ADB
Ajia Kaigin
Ajia Kaihatsu Ginkō
Asea Kaebal Ŭnhaeng
Asiatische Entwicklungsbank
Aziĭn Khȯgzhliĭn Bank
Bank Pembangunan Asia
Banque asiatique de développement
Dhanāgār Qabhivaḍḍn̊ Qāsī
Eśiẏa Unnaẏana Byāṃka
Ngân hàng phát triẻ̂n Châu Á
Ya-chou kʻai fa yin hang
Ya hang
Ya Zhou kai fa yin hang
Yazhou kai fa yin hang
LocatedMandaluyong (Philippines)
Found inU.S. Congress. Senate. Committee on Foreign Relations. Asian Development Bank act. Hearing ... 1966.
Behrendt, J.R. Die Asiatische Entwicklungsbank, 1992.
Yasutomo, D.T. Japan and the Asian Development Bank, 1983 (subj.) CIP t.p. (Asian Development Bank) info. from pub. (ADB)
Huan ching kuei hua yü kuan li, 1992: t.p. (Ya-chou kʻai fa yin hang) colophon, etc. (Asian Development Bank [in rom.]; Ya hang)
Penjara ADB, 2000: t.p. (ADB) p. 17 (Bank Pembangunan Asia; f. Dec. 31, 1966; head office: Mandaluyong City, Philippina)
Zhongguo nong cun fu pin fang shi yan jiu, 2002: t.p. (Yazhou kai fa yin hang)
Làm thé̂ nào đẻ̂ đả̂y mạnh phát triẻ̂n kinh té̂-xã hội tại miè̂n Trung, 2005: t.p. (Ngân hàng phát triẻ̂n Châu Á)
Bolovsrolyn Khu̇rėėlėn 50 zhild, 2006: t.p. (Aziĭn Khȯgzhliĭn Bank; ADB [in rom.])
Kaṃraṅ cpâp bānijjakamm niṅ cpâp kammasiddhi pâñña, 2000?-: v. 1, t.p. (Dhanāgār Qabhivaḍḍhn̊ Qāsī; Asian Developmeny Bank)
Suśāsana, 1999: t.p. (Eśiẏa Unnaẏana Byāṃka)