The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies

Cao, Xueqin, approximately 1717-1763. Hong lou meng

LC control no.n 81018539
Descriptive conventionsrda
Personal name headingCao, Xueqin, approximately 1717-1763. Hong lou meng
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Cao, Xueqin, approximately 1717-1763. Cheng bing ben xin juan quan bu xiu xiang Hong lou meng
Cao, Xueqin, approximately 1717-1763. Cheng ding ben xin juan quan bu xiu xiang Hong lou meng
Cao, Xueqin, approximately 1717-1763. Dong guan ge ben xin juan quan bu xiu xiang Hong lou meng
Cao, Xueqin, approximately 1717-1763. Geng chen chao ben Shi tou ji
Cao, Xueqin, approximately 1717-1763. Guo chu chao ben yuan ben Hong lou meng
Cao, Xueqin, approximately 1717-1763. Hong lou meng ba shi nian jiao ben
Cao, Xueqin, approximately 1717-1763. Hong lou meng jiao zhu
Cao, Xueqin, approximately 1717-1763. Jia chen ben Hong lou meng
Cao, Xueqin, approximately 1717-1763. Jiao ben Hong lou meng
Cao, Xueqin, approximately 1717-1763. Jin yu yuan
Cao, Xueqin, approximately 1717-1763. Qi Liaosheng xu ben Shi tou ji
Cao, Xueqin, approximately 1717-1763. Qi Liaosheng xu chao ben Shi tou ji
Cao, Xueqin, approximately 1717-1763. Qianlong chao ben bai er shi hui Hong lou meng gao
Cao, Xueqin, approximately 1717-1763. Qianlong chao ben bai nian hui Hong lou meng gao
Cao, Xueqin, approximately 1717-1763. Qianlong jia xu zhi yan zhai chong ping Shi tou ji
Cao, Xueqin, approximately 1717-1763. Shi tou ji
Cao, Xueqin, approximately 1717-1763. Wang Xilian ping ben xin juan quan bu xiu xiang Hong lou meng
Cao, Xueqin, approximately 1717-1763. Xin ping xiu xiang Hong lou meng quan zhuan
Cao, Xueqin, approximately 1717-1763. Zhi yan zhai chong ping Shi tou ji
Cao, Xueqin, approximately 1717-1763. Zhi yan zhai jia shu chao yue zai ping Shi tou zhi
Cao, Xueqin, ca. 1717-1763. Hong lou meng
Tsʻao, Chan, 1717 (ca.)-1763. Hung lou meng
Tsʻao, Hsüeh-chʻin, ca. 1717-1763. Hung lou meng
Cao, Xueqin, approximately 1717-1763. Gua fan lou shou pi ji mao ben Shi tou ji
Found inHis Shih tʻou chi, 19-- : t.p. (Shih tʻou chi) ; vol. 2, t.p. (Chin yü yüan)
His Hung lou meng chiao chu, 1984.
His Chʻien-lung chʻao pen pai nien Hung lou meng kao, 1984.
His Chih yen chai chia shu chʻao yüeh tsai pʻing Shih tʻou chi, 1985.
His Chia chʻen pen Hung lou meng, 1989.
Gua fan lou shou pi ji mao ben Shi tou ji, 2015