The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Deng, Xiaoping, 1904-1997

LC control no.n 81021998
Descriptive conventionsrda
Personal name headingDeng, Xiaoping, 1904-1997
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Teng, Hsiao-pʻing, 1904-1997
Teng, Shiao-ping, 1904-1997
Tŭng, So-pʻyŏng, 1904-1997
Tō, Shōhei, 1904-1997
Dén, Si︠a︡o-pin, 1904-1997
Deng, Xiao Ping, 1904-1997
Dengxiaoping, 1904-1997
Teng, Hsziao-ping, 1904-1997
Дэн, Сяопин, 1904-1997
Dėn, Si︠a︡opin, 1904-1997
Đặng, Tiểu Bình, 1904-1997
Tiṅ, Źaʼo-phiṅ, 1904-1997
Tiṅ-źaʼo-phiṅ, 1904-1997
鄧小平, 1904-1997
邓小平, 1904-1997
[トウ] 小平, 1904-1997
Deng, Bin, 1904-1997
Teng, Pin, 1904-1997
邓斌, 1904-1997
Tiṅ-śi, 1904-1997
Birth date1904
Death date1997-02-19
Special noteMachine-derived non-Latin script reference project.
Non-Latin script references not evaluated.
Non-Latin script references reviewed in NACO CJK Funnel References Project.
Found inChina (People's Republic of China, 1949- ). Laws, statutes, etc. Electoral law ... 1953.
Kim, Y.J. Mo Tʻaek-tong sasang kwa Tŭng So-pʻyŏng ŭi sahoejuŭi, 1985: t.p. (Tŭng So-pʻyŏng)
Hsüeh hsi "Teng Hsiao-pʻing wen hsüan" fa chan ho fan jung she hui kʻo hsüeh, 1984: t.p. (邓小平 = Teng Hsiao-pʻing) colophon (Deng Xiao Ping)
"Teng Hsiao-pʻing wen hsüan" yen chiu, 1985: t.p. (Dengxiaoping)
Teng Pin chʻi hu, 1985: p. 23 (邓斌 (小平) = Teng Pin (Hsiao-pʻing))
Baracs, D. Teng Hsziao-ping, 1987: t.p. (Teng Hsziao-ping)
Baracs, D. Dėn Si︠a︡opin, 1989.
Văn tuyển Đặng Tiểu Bình, 1995: t.p. (Đặng Tiểu Bình)
Wash. Post, 2/20/97 (Deng Xiaoping died on 2/19/97)
Tiṅ-śi rjes Rgya-nag gi ʼgyur ba daṅ Bod kyi raṅ btsan, c1995: p. 15 (Tiṅ-źaʼo-phiṅ)