The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies

Zhou li

LC control no.n 81112518
Uniform title headingZhou li
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Chou li
Shurai
Shūrei
Tcheou-li
Chow le
Chow ritual
Chou kuan
Zhou guan
Zhou guan jing
Chow Li
Zhouli
Found inIts Tcheou-li ... 1851.
Chou, I.J. Chou li cheng i, 1987: t.p. (Chou li) colophon (Zhouli [in rom.])
Dai Nihon hyakka j. (Shurai)
Kōjien (Shurai; ref. from Shūrei)
Nihon kokugo d.j. (Shurai; ref. from Shūrei)
Daijiten (Shurai; ref. from Shūrai)
Shina gakugei d.j. (Shūrai)
Ci hai, 2002: p. 2238 (Zhou li; also called: Zhou guan, Zhou guan jing; Confucian's classic)