The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Khon Kaen (Thailand : Province)

LC control no.n 82061365
Descriptive conventionsrda
Geographic headingKhon Kaen (Thailand : Province)
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Geographic subdivision usageThailand--Khon Kaen (Province)
Variant(s)Changwat Khon Kaen (Thailand : Province)
Kaungean (Thailand : Province)
Changwad Khonkaen (Thailand : Province)
Kon Kan (Thailand : Province)
Thētsabān Nakhō̜n Khō̜n Kǣn (Thailand)
Associated countryThailand
Found inAgricultural marketing in Khon Kaen Province, 1980 (subj.) t.p. (Khon Kaen Province)
BGN 3/1/82 (Changwat Khon Kaen [Khon Kaen=brief], ADM1, 16°30ʹN 102°05ʹE; variants: Kaungean; Changwad Khonkaen; Kon Kan)
Ngān Thētsakān Mai Khō̜n Kǣn læ Phithī Phūk Sīeo (1982 Khon Kaen, Thailand). Thētsakān mai læ phūk sīeo, 1982: t.p. verso (Čhangwat Khō̜n Kǣn)
Phǣn phatthanā sām pī (Phō̜. Sō̜. 2549-2551) Thētsabān Nakhō̜n Khō̜n Kǣn, 2005: t.p. (logo: Thētsabān Nakhō̜n Khō̜n Kǣn)
Geographic area codea-th---