The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Krabi (Thailand : Province)

LC control no.n 83181946
Descriptive conventionsrda
Geographic headingKrabi (Thailand : Province)
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Geographic subdivision usageThailand--Krabi (Province)
Variant(s)Changwat Krabi (Thailand : Province)
Samnakngān Čhangwat Krabī (Thailand)
Found inSammanō prachākǭn læ khēha, Phǭ. Sǭ. 2523, Čhangwat Krabī, 1981: t.p. (Čhangwat Krabī)
Phone call to BGN, 9-22-83 (Changwat Krabi [Krabi=brief]; ADMl; 8°15ʹNN; 99°10ʹE; no variant)
ʻĒkkasān prakō̜p Kānprachum Rūam læ Sưksā Dū Ngān rawāng ʻĒkʻakkhrarātchathūt CEO kap Phūwārātchakān Čhangwat CEO nai Phư̄nthī Phāk Tai na Čhangwat Krabī, wanthī 20 Singhākhom 2548, 2005: t.p. (Samnakngān Čhangwat Krabī)
GeoNames, algorithmically matched, 2009 (adm1; 08°15ʹ00ʺN 099°10ʹ00ʺE)
Geographic area codea-th---