The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Kara, György

LC control no.n 83216375
Descriptive conventionsrda
Personal name headingKara, György
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Kara, G. (György)
Kala, G.
Kala, Jieerji
Kara, Georg
Хардорж
Khardorzh
Kara Dȯrdʹ
Dȯrdʹ, Kara
Хар Дорж
Khar Dorzh
Дорж, Хар
Dorzh, Khar
Kara, 1935-
Kara, Jieerji
Kara, Gyorgi
Birth date19350623
Special noteNon-Latin script reference not evaluated.
Found inTripiṭaka. Sūtrapiṭaka. Vimalakīrtinirdeśa. Mongolian. Le sūtra de Vimalakīrti en mongol, 1982: t.p. (G. Kara)
LC data base, 10-26-83 (hdg.: Kara, György; usage: G. Kara; Kara György; Georg Kara)
Mongol-magyar kéziszótár, 1998: t.p. (Kara György) added t.p. (Khardorzh)
Mongol khėlniĭ ėtgėėd u̇g khėllėg, 2002: t.p. (Kara Dȯrdʹ (Khar Dorzh))
Menggu ren de wen zi yu shu ji, 2004: t.p. (Kala) front flap (Kara Jieerji (1935- ); Hungarian, famous Mongolia study specialist)
Dong fang xue yan jiu suo Sheng Bidebao fen suo shou cang Halahaote ji Xiyu chu tu zhong shi ji Menggu wen wen xian yan jiu, 2006: t.p. (G. Kala) frwd. (György Kara; Jieerji Kala)
Dictionary of Sonom Gara's Erdeni-yin sang, 2009: ECIP t.p. (Gyorgi Kara)
Wikipedia, June 28, 2013 (b. June 23, 1935)