The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Chon Buri (Thailand)

LC control no.n 85047299
Descriptive conventionsrda
Geographic headingChon Buri (Thailand)
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Geographic subdivision usageThailand--Chon Buri
Variant(s)Changwat Chon Buri (Thailand)
Baanburaisoi (Thailand)
Bang Pla Soi (Thailand)
Ban Bang Pla Soi (Thailand)
Bang Pla Soil (Thailand)
Muan Xonburi (Thailand)
Ban Plan Sai (Thailand)
Jolburi (Thailand)
Muang Jol Buri (Thailand)
Cholburi (Thailand)
Amphoe Muang Chon Buri (Thailand)
Associated countryThailand
Special noteOld catalog heading: Chon Buri, Thailand
Found inKānprachum Radap Chāt Phūbō̜rihān ʻOngkān ʻĒkkachon rư̄ang Botbāt khō̜ng ʻOngkān ʻĒkkachon nai Kānpō̜ngkan læ Kækhai Panhā Yāsēptit (1st : 1980 : Chon Buri, Thailand). Sarup rāingān ... 1980: cover (Čhangwat Chon Burī)
LC manual auth. card (hdg.: Chon Buri, Thailand; approved by BGN: Chon Buri, PPL, 13°22 N.ʹ;:100°59ʹE; variants: Baanburaisoi, Bang Pla Soi, Ban Bang Pla Soi, Muan Xonburi, Bang Pla Soil, Ban Pla Sai, Ban Pla Soi, Jolburi, Changwat Chon Buri, Muang Jol Buri, Cholburi, Amphoe Muang Chon Buri)
Geographic area codea-th---