The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies

Mainichi shinbun

LC control no.n 87918707
Uniform title headingMainichi shinbun
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Mainichi shimbun
See alsoTōkyō nichinichi shinbun
    Browse this term in  LC Authorities
Found inSugiyama, T. Media no kōbō, 1986: p. 676 (Mainichi shinbun)
Nihon shinbun nenkan, 1985: p. 151 (Mainichi shinbun)
LC manual cat. (hdg.: Mainichi shimbun)
"Tōkyō nichinichi shinbun" (Igaraki-ban) kiji hyōdai sakuin mokuroku, 1993- : v. 2, t.p. (in title: Tōkyō nichinichi shinbun)
Nihon rekishi d.j. v. 7, p. 157 (under Tōkyō nichinichi shinbun: Mainichi shinbun; 1911, bought Tōkyō nichinichi shinbun; 1943, name of Tōkyō nichinichi shinbun changed to Mainichi shinbun by law of "Shinbun tōgō seisaku"; Mainichi Shinbun Headquarter in Tokyo revived "Tōkyō nichinichi shinbun" as evening paper after World War II)
Not found inNihon shinbun nenkan, 1985, 1990.