The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Khaṅʻ Ññvanʻʹ, Ūʺ, 1939-

LC control no.n 89297048
Descriptive conventionsrda
Personal name headingKhaṅʻ Ññvanʻʹ, Ūʺ, 1939-
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Ūʺ Khaṅʻ Ññvanʻʹ, 1939-
Khin Nyunt, 1939-
Khaṅʻ Ññvanʻʹ, Mhoʻ vanʻʺ sāʺ Ūʺ, 1939-
See alsoBurma. Prime Minister (2003-2004 : Khaṅʻ Ññvanʻʹ)
    Browse this term in  LC Authorities
Birth date1939-10-11
Place of birthKyauktan (Burma)
AffiliationBurma. Tapʻ ma toʻ
Profession or occupationMilitary service Politicians
Found inHis 1991 khu nhacʻ Janʻnavārī la 25 rakʻ neʹ tvaṅʻ praññʻ tvaṅʻʺ praññʻ pa ... 1991: t.p. (Builʻ khyupʻ Khaṅʻ Ññvanʻʹ)
His Clarifications given by secretary I of the State Law and Order Restoration Council Maj-Gen Khin Nyunt ... 1991.
Builʻ khyupʻ krīʺ hoṅʻʺ, thokʻ lhamʻʺ reʺ ññvhanʻ krāʺ reʺ mhūʺ hoṅʻʺ, nuiṅʻ ṅaṃ toʻ vanʻ krīʺ khyupʻ hoṅʻʺ Ūʺ Khaṅʻ Ññvanʻʹ nhaṅʻʹ ʼantābyūʺ, 2014: t.p. (Ūʺ Khaṅʻ Ññvanʻʹ; former general of Myanmar Armed Forces, prime minister)
Wikipedia, viewed on May 29, 2015 (Khin Nyunt; Khaṅʻ Ññvanʻʹ; born October 11, 1939; 9th Prime Minister during August 25, 2003 and October 18, 2004)
Nuiṅʻ ṅaṃ e* ʼa nokʻ bhakʻ taṃ khāʺ pokʻ ka prassanā, 2016: t.p. (Mhoʻ vanʻʺ sāʺ Ūʺ Khaṅʻ Ññvanʻʹ)
Associated languagebur