The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Xuchang Shi (China)

LC control no.nr2003028881
Descriptive conventionsrda
Geographic headingXuchang Shi (China)
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Geographic subdivision usageChina--Xuchang Shi
Variant(s)Hsü-ch'ang Shih (China)
Xuchang Shi ren min zheng fu (China)
Henan Sheng Xuchang Shi (China)
许昌市 (China)
LocatedHenan Sheng (China)
Special noteNon-Latin script reference not evaluated.
Found inXuchang Shi tu di zhi. Yuzhou juan, 1999: t.p. (Xuchang Shi)
Zhongguo gong chan dang Henan Sheng Xuchang Shi Weidu Qu zu zhi shi zi liao, 1947-1987, 1992: t.p. (Henan Sheng Xuchang Shi)
GeoNet, Sept 4, 2003 (Xuchang Shi; short form: Xuchang; ADM2; 34.01.00 N; 113.49.00 E; in CH09 [Henan Sheng])
GeoNames, algorithmically matched, 2009 (adm2; 34°08ʹ52ʺN 113°42ʹ53ʺE)
GeoNet, viewed March 13, 2019 (Xuchang [short form] Shi; ADM2, 34°08ʹ52ʺN, 113°42ʹ53ʺE; variants: 许昌 [short form] 市; Hsü-ch'ang Shih; in Henan)
Geographic area codea-cc-ho