The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Wu, zhen ren, 979-1036

LC control no.nr 94041022
Personal name headingWu, zhen ren, 979-1036
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Baoshengdadi, 979-1036
Dadaogong, 979-1036
Dadaozhenren, 979-1036
I-ling-chen-jen, 979-1036
Pao-sheng-ta-ti, 979-1036
Pʻu-yang-pu-sou, 979-1036
Puyangbusou, 979-1036
Ta-tao-kung, 979-1036
Wu, Ben, 979-1036
Wu, chen jen, 979-1036
Wu chen jen, 979-1036
Wu, Hua-chi, 979-1036
Wu, Huaji, 979-1036
Wu, Tʻao, 979-1036
Wu, Yün-chʻung, 979-1036
Wu, Yunchong, 979-1036
Wu, Yundong, 979-1036
Wu zhen ren, 979-1036
Yilingzhenren, 979-1036
保生大帝, 979-1036
吴, zhen ren, 979-1036
吴云冲, 979-1036
吴华基, 979-1036
吴夲, 979-1036
吴本, 979-1036
吴真人, 979-1036
吴雲東, 979-1036
大道公, 979-1036
大道眞人, 979-1036
医灵真人, 979-1036
濮阳布叟, 979-1036
Birth date0979
Death date1036
Special noteTHIS 1XX FIELD CANNOT BE USED UNDER RDA UNTIL THIS RECORD HAS BEEN REVIEWED AND/OR UPDATED
Machine-derived non-Latin script reference project.
Non-Latin script references not evaluated.
Found inWu Tʻao hsüeh shu yen chiu wen chi, 1990: t.p. (吴真人 = Wu chen jen) p. 1, 3rd group, etc. (t. 华基 = Hua-chi; h. 云冲 = Yün-chʻung, 濮阳布叟 = Pʻu-yang-pu-sou; b. 3/15/Sung Tʻai-pʻing-hsing-kuo 4 (979); d. 5/2/Ching-yu 3 (1036); renowned physician in Fukien Prov.; deified and called 医灵真人 = I-ling-chen-jen, 大道公 = Ta-tao-kung, 保生大帝 = Pao-sheng-ta-ti)
Chung i jen wu tzʻu tien, 1988 (吴真人 = Wu chen jen; Sung dyn. physician; native of Fu-chien Chʻüan-chou Tʻung-an hsien Pai-chiao)
Dadaozhenren da dao zhen jing, 1945: t.p. (大道眞人 = Dadaozhenren) leave 4 (surname: 吳 = Wu; name: 本 = Ben; zi: 華基 = Huaji; hao: 雲東 = Yundong)